Search
Close this search box.

DANAS 11.VELJAČE Obilježava se Dan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112

Vijeće Europske zajednice je 29. srpnja 1991. godine. donijelo Odluku o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 koji sve  hitne službe integrira u jedinstveni sustav. Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u Republici  Hrvatskoj uveden je 11. veljače 2005. godine. 
Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje  unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i neprekidno  (365/24/7) osigurava zaprimanje dojava na  jedinstveni europski broj za hitne službe 112  putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz  vozila.
Sustav 112 čini dvadeset županijskih centara 112 koji  zaprimaju hitne pozive i djeluju kao jedinstveni operativno komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija te  Operativni centar civilne zaštite koji koordinira aktivnosti  na nacionalnoj razini.
Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i  Vijeća Europe su 11. veljače 2009. g. potpisali tripartitnu  deklaraciju kojom je 11. veljače (11.2.) ustanovljen kao  Dan europskog broja 112.

O BROJU 112
• Vijeće Europskih zajednica je 29. srpnja 1991. godine donijelo Odluku o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC), koji sve hitne službe integrira u jedinstveni sustav te se ove godine obilježava 31. rođendan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 u Europskoj uniji.

• Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su 11. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je 11. veljače (11.2.) ustanovljen kao Dan europskog broja 112.

• Besplatnim pozivom na broj 112 u bilo kojoj državi članici Europske unije možete zatražiti pomoć hitnih službi (policije, vatrogasaca, hitne medicinske službe).

• Tijela Unije pred broj 112 postavila su visoke standarde u pogledu pristupačnosti i funkcionalnosti. Svim građanima Unije nastoji se putem broja 112 pružiti jednostavan, jednak, siguran i učinkovit pristup hitnim službama, osobito onima koji putuju između država unutar Unije. Svaka država članica Unije dužna je primijeniti propisane standarde, što Europska komisija redovito prati utvrđenim načinima i kriterijima.

• Broj 112, trenutno je jedini hitan broj u devet europskih država: Danskoj, Estoniji, Finskoj, Litvi, Malti, Nizozemskoj, Portugalu, Rumunjskoj i Švedskoj. Izvan Unije broj 112 koristi još 11 država u Europi i svijetu, kao jedini hitan broj ili uz druge nacionalne hitne brojeve.

BROJ 112 U REPUBLICI HRVATSKOJ
• Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u Republici Hrvatskoj uveden je 11. veljače 2005. godine.

◦ Uspostavljen je sustav centara 112 kojemu je osnovna zadaća prijem svih hitnih poziva na broj 112, na koji građani i strani turisti mogu dojaviti ugrožavanje ljudskih života, imovine ili okoliša, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi.

• Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i neprekidno (24/7/365) osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila.

◦ Sustav zaprima obavijesti o neposrednim i nadolazećim opasnostima, komunikacijski koordinira hitne, spasilačke i druge službe te provodi uzbunjivanje građana skrećući pozornost na opasnost uz istovremeno pružanje informacija o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

• Sustav 112 u RH čini dvadeset županijskih centara 112 koji zaprimaju hitne pozive i djeluju kao jedinstveni operativno-komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija.

◦ Na državnoj razini djeluje Operativni centar civilne zaštite koji prikuplja i razmjenjuje informacije od značaja za provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u redovnim uvjetima; operativno koordinira rad centara 112 te osigurava komunikacijsku koordinaciju drugih sudionika civilne zaštite na državnoj razini u izvanrednim situacijama; pruža operativno-komunikacijsku i analitičku potporu Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske te predstavlja operativno-komunikacijski centar za vezu u sustavu međunarodnog komuniciranja u području civilne zaštite.

• Putem broja 112 zaprimaju se sve vrste hitnih poziva, a u skladu s utvrđenim procedurama (standardnim operativnim postupcima, komunikacijskim protokolima, uputama i drugim operativnim dokumentima) pozivi se prosljeđuju u teritorijalno i strukovno nadležne prijavno – dojavne jedinice hitnih, spasilačkih i drugih službi ili im se temeljem dojave informacije prenose

◦ Prema potrebi županijski centri 112 aktiviraju i druge operativne snage sustava civilne zaštite.

• Sustav 112 nema vlastite operativne snage na terenu, ali sa svojim informacijskim i komunikacijskim resursima, poznavanjem nadležnosti i procedura u hitnim situacijama te ažurnim bazama podataka o hitnim službama i ostalim operativnim snagama čini osnovu informacijskog i komunikacijskog sustava civilne zaštite.

AKTUALNI PODACI
• Od uspostave broja 112 u Republici Hrvatskoj 2005. do kraja 2021. na broj 112 zaprimljeno je nešto više od 32.000.000 poziva.

• Od navedenog broja poziva njih nešto više od 15.400.000 ili 48% bilo je namjenskih poziva na broj 112, poziva temeljem kojih su zatražene intervencije hitnih i drugih nadležnih službi te potencijalno operativnih snaga sustava civilne zaštite.

• Analizom strukture poziva vidljivo je značajno povećanje svjesnosti građana o dostupnosti i namjeni broja 112. Naime, promatrajući razdoblje prvih pet godina (2005. – 2009.) od uvođenja broja 112 u Republici Hrvatskoj vidljivo je kako je u ukupnom broju poziva njih 77% bilo nenamjenskih i zlonamjernih, a što je u značajnoj mjeri otežavalo rad sustava 112.

◦ Za razliku od navedenog razdoblja, tijekom zadnjih 5 godine (od 2017. – 2021.) broj nenamjenskih i zlonamjernih poziva u strukturi ukupnog broja poziva na broj 112 pao je na 30%, odnosno na 18 % u 2021. godini.

• U 2021. godini centri 112 su zabilježili ukupno 1.872.866 poziva od kojih je 1.531.275 bilo namjenskih.

• U 2021. godini zabilježeno je 583.532 događaja od kojih je 324.659 bilo medicinskih, 177.715 sigurnosnih, 49.180 složenih i 31.978 vatrogasnih.

UTJECAJ COVID-19
• Radi ublažavanja pritiska na broj 112 zbog COVID-19, na inicijativu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske uveden je broj 113, kao besplatni broj za sve informacije povezane s koronavirusom.
• Broj 113 je aktiviran 18. ožujka 2020. godine. Ukupan broj poziva koji je upućen na broj 113 od njegove uspostave do kraja 2021. je 938.998, a tijekom 2021. godine bilo ih je 248.041.
• Bez obzira na postojanje broja 113 veliki broj poziva u vezi COVID-19 zabilježen je i na broju 112. Broj poziva je tijekom 2021. godine iznosio 42.497, što je ipak znatno manje u odnosu na 2020. godinu, kada ih je bilo 140.668.

DODATNO
• U Republici Hrvatskoj je moguće zatražiti pomoć na klasični način putem fiksnog ili pokretnog telefonskog uređaja, putem SMS-a ili telefaks poruke upućene na broj 112 te e-poziva (eCall), automatskog poziva na broj 112 iz vozila koja imaju ugrađen takav sustav.

▪ Mogućnost traženja pomoći slanjem SMS poruka na broj 112 uvedena je u uporabu 17. lipnja 2016. godine i namijenjena je prvenstveno osobama koje ne mogu govornim pozivom uspostaviti komunikaciju s operaterom na broju 112 (osobe s posebnim potrebama i osobe u specifičnim situacijama).

• e-poziv (eCall) je poziv na broj 112 iz vozila koji se uspostavlja automatskim aktiviranjem senzora ugrađenih u vozilo ili ručno i koji putem javnih elektroničkih komunikacijskih mreža prenosi standardizirani minimalni skup podataka te uspostavlja audio kanal između vozila i centra 112. Razvoj usluge e-poziva potican je od strane Europske komisije kao važan doprinos povećanju sigurnosti u cestovnom prometu, ali i javnoj sigurnosti uopće.

▪ Tijekom 2021. godine u sustavu e-poziva zabilježeno je 2458 poziva iz vozila.

• Pozivom na broj 112 može se pokrenuti:

▪ akcija traganja i spašavanja na kopnu i moru
▪ hitni prijevoz zrakom unesrećenog, organa ili tima za transplantaciju, timova za traganje i spašavanje ili vatrogasaca
▪ lociranje unesrećenog pozivatelja
▪ angažiranje nadležnih operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite

• Anketa o svjesnosti građana Europske unije o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112, koju je Europska komisija provela 2017. godine, pokazala je kako 68% ispitanika u RH zna da je broj 112 dostupan u svim članicama EU, što je znatno više od prosjeka (EU: 49 %), a čak 74% građana Republike Hrvatske zvalo bi broj 112 ako im je potrebna pomoć policije, vatrogasaca ili hitne medicinske pomoći u Hrvatskoj (EU: 61%).

• Na broju 112 u Republici Hrvatskoj mogu se preuzeti i pozivi na nekoliko stranih jezika (engleski, njemački, talijanski, mađarski i slovački). Prosječan godišnji broj poziva na stranim jezicima je nešto veći od 7.300.

U kontekstu navedenog Ravnateljstvu civilne zaštite je 29. listopada 2021., na svečanosti dodjele Godišnjih hrvatskih turističkih nagrada, dodijeljeno Posebno priznanje Hrvatske turističke zajednice za izniman doprinos turističkoj 2021. godini i svega uloženog kako bi Republika Hrvatska bila prepoznata kao poželjno i sigurno turističko odredište.

• Daljnji napori u izgradnji sustava bit će usmjereni na unaprjeđivanje sposobnosti u praćenju i koordiniranju djelovanja hitnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite kod nesreća i drugih izvanrednih situacija, a pogotovo u slučaju velikih nesreća ili katastrofa. Također, potrebno je stalno unaprjeđivanje tehničko – tehnološke osnove za rad centara 112 te kontinuirano osposobljavanje operatera u svim područjima od značaja za djelotvornost Sustava 112.

Izvor: Županijski centar 112

Vezano
Vezano