Search
Close this search box.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa

Temeljem Plana nabave Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. predviđeno je provođenje različitih preventivnih aktivnosti, a osigurana sredstva iznose 1.580.000 kuna. Rok za prijavu je 12. 6. ove godine

Sa ciljem odabira što svrhovitijih preventivnih projekata koji trebaju podići sigurnost cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj na višu razinu, sastavljen je obrazac za prijavu preventivnih projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj u 2022. godini kao dio javnog poziva za prijavu projekata.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

objavljuje

POZIV
za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa
na području Republike Hrvatske za 2022. godinu
I.
Predmet ovoga javnog poziva jesu projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.

II.
Planom potreba Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2022. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 1.580.000 kuna za preventivne projekte sukladno 7. točki Nacionalnog plana, po područjima djelovanja od točke 7.1. do točke 7.6.
Budući da su tijekom 2021. godine zabilježena velika povećanja stradavanja mopedista, motociklista i biciklista, projekti koji će se sufinancirati trebaju zahvatiti ove skupine sudionika u prometu:

1.    VOZAČI MOPEDA I MOTOCIKLA
Teme za obradu:

a)    korištenje zaštitne kacige;
b)    vožnja prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom;
c)    nepropisna i neprilagođena brzina;
d)    alkohol;
e)    distrakcija.

2.    VOZAČI BICIKLA
Teme za obradu:

a)    poštivanje crvenog svjetla;
b)    vožnja nogostupom;
c)    vožnja u zabranjenom smjeru;
a)    uočljivost biciklista (korištenje reflektirajućih prsluka, reflektirajućih materija i svijetle odjeće);
d)    uporaba zaštitne kacige;
e)    distrakcija.

III.
OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU:
–    pravo podnošenja prijave po Pozivu imaju pravne osobe i nevladine, neprofitne organizacije te znanstvene institucije koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske te su upisane u odgovarajuće registre i posjeduju reference;
–    prijava mora biti podnesena putem Interneta te u jednom primjerku ispisana, potpisana i ovjerena sa svim obveznim prilozima i dostavljena kao što je određeno u točki V. ovog Poziva;
–    prijava mora biti dostavljena najkasnije u roku propisanom u točki VI. ovog Poziva;
–    prijava mora biti ovjerena te potpisana od strane odgovorne osobe predlagatelja;
–    u prijavi se mogu zatražiti sredstva samo za poslove i djelatnosti koje se ne financiraju po posebnim propisima;
–    udio sredstava koji se za realizaciju projekta traži iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. može iznositi najviše 70% ukupnog proračuna projekta – obavezno ispuniti u Obrascu prijave, točka 5.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
–    presliku izvatka o upisu (ne stariji od 3 mjeseca) u Registar udruga Republike Hrvatske pri Ministarstvu uprave, kojim se utvrđuje legitimitet pravne osobe ili udruge;
–    potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske pri Ministarstvu financija (samo za nevladine, neprofitne organizacije) – potvrdu ispisati s web stranice Ministarstva financija.

IV.
Prijava koja ne zadovolji uvjete navedene u točki III. ovog Poziva neće se razmatrati.

V.
Prijava se obavezno podnosi putem Interneta popunjavajući odgovarajući obrazac za prijavu, koji je dostupan na adresi: https://spp.mup.hr/PrijavaProjekata.

Osim putem Interneta, predlagatelji trebaju dostaviti i ispisanu, potpisanu i ovjerenu prijavu sa svim obveznim prilozima u jednom (1) primjerku na adresu: MUP RH, Ilica 335, Zagreb, s naznakom „Za Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030., najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava.

VI.

Javni poziv otvoren je danom objave u Narodnim novinama, a prikupljanje prijava, odnosno popunjavanje obrazaca za prijavu putem Interneta, počinje od 12.05.2022. godine. Rok za dostavu prijava je 12.06.2022. godine.

VII.

Jedan subjekt može prijaviti najviše jedan (1) projekt.
VIII.

Vrednovanje projektnih prijava provest će se temeljem podataka o projektu iz obrasca za prijavu projekta i to vrednovanjem:

–    CILJEVA I OČEKIVANIH REZULTATA projekta sukladno područjima djelovanja Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021-2030.;
–    METODIČKE I LOGIČKE POVEZANOSTI PLANIRANIH AKTIVNOSTI s postavljenim ciljevima te odabranih metoda rada;
–    OSTVARIVOSTI I EKONOMIČNOSTI – kroz ostvarivost svih aktivnosti projekta unutar predloženog  vremenskog razdoblja te odnos očekivanih učinaka i troškova;
–    KAPACITETA I KOMPETENCIJA – kroz prikladnost, kompetencije i iskustvo predloženog projektnog tima;
–    OBUHVATA KORISNIKA – kroz broj ciljanih skupina, teritorijalne pokrivenost projekta;
–    NAČINA PRAĆENJA REZULTATA – kroz metodologiju i prikladnost načina praćenja rezultata projekta.

Ocjenjivanje navedenih područja provesti će se vrednovanjem evaluacijskih kriterija.

IX.
Povjerenstvo sastavljeno od članova Radne skupine zadužene za praćenje provedbe Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021-2030. će u roku od 30 dana nakon donošenja odluke o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za 2022. godinu, izvijestiti podnositelje o prihvaćenim prijavama.

X.
Rang lista bodovanih projekata biti će objavljena na portalu Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske nakon izvješćivanja podnositelja o prihvaćenim prijavama.

Izvor: MUP

Vezano
Vezano