Search
Close this search box.

POSLUJE SE U SKLADU SA ZAKONIMA Požeško-slavonskoj županiji bezuvjetno mišljenje Državne revizije

Nakon obavljene financijske revizije poslovanja za 2022. godinu, Požeško-slavonskoj županiji izraženo je bezuvjetno mišljenje. Naime, sukladno Zakonu o Državnom uredu za reviziju, u proteklom razdoblju ovlašteni revizori obavili su financijsku reviziju i reviziju usklađenosti poslovanja te je županici Požeško-slavonske županije Antoniji Jozić uručen Nacrt Izvješća.
Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, Požeško-slavonska županija sastavila je sva financijska izvješća u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, a poslovanje je usklađeno sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima te je u skladu s time izraženo bezuvjetno mišljenje.
– Ovakav nalaz revizije najbolji je dokaz da Požeško-slavonska županija posluje transparentno, odgovorno i u skladu sa svim zakonima, propisima i unutarnjim aktima. Pri tome, jednako važno nam je i uključivanje građana i njihovo informiranje o raspolaganju javnim sredstvima. Podsjetit ću da je na internetskim stranicama svakodnevno dostupan pregled isplata iz proračuna Požeško-slavonske županije i to smo omogućili među prvim županijama u Hrvatskoj  – rekla je županica Požeško-slavonske županije, Antonija Jozić.

Predmet višemjesečne revizije bili su godišnji financijski izvještaji i to Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, lzvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, lzvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, lzvještaj o obvezama te Bilješke uz financijske izvještaje.
Dodatno, osim godišnjih financijskih izvještaja, predmet revizije bila je i usklađenost poslovanja županije sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje. Revizijom usklađenosti poslovanja obuhvaćen je djelokrug i unutarnje ustrojstvo, sustav unutarnjih kontrola, planiranje i izvršenje proračuna, prihodi, rashodi i izdaci, imovina, obveze i vlastiti izvori, projekti te javna nabava.

Izvor: pszupanija.hr

Vezano
Vezano