Search
Close this search box.

UDRUGA „RUKA PODRŠKE” Javni poziv na iskaz interesa za korištenje potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Udruga „Ruka podrške” uputila je građanima slijedeći Javni poziv:

 

Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19) od 08. veljače 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027, u sklopu Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, za projekt Zaželi posao, pruži pomoć! – faza III., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0504 od 14. veljače 2024. godine , Udruga Ruka podrške objavljuje

JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM

Prijaviti se mogu:

a) Starija osoba (u dobi od 65 godina i više)
– koja živi u samačkom ili dvočlanom1 kućanstvu ili višečlanom kućanstvu2 u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina
– čiji mjesečni prihodi ne prelaze navedene iznose:
• Za samačka kućanstva: prihodi ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (120 % od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina za siječanj, 2024. godine iznosi 984,00 €).
• Za dvočlana kućanstva: prihodi ukupno ne prelaze iznos od 200 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (200% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina za siječanj, 2024. godine iznosi 1.640,00 €).
• Za višečlana kućanstva: prihodi ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (300% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina za siječanj, 2024. godine iznosi 2.460,00 €).
– koja istovremeno ne koristi sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

1 Kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života (članak 15., Zakon o socijalnoj skrbi, NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23). Na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine. U slučaju da jesu, oba člana se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška.
2 U višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva, usluga se može pružati svakome od njih i kao takvi se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška. Za takva kućanstva je, neovisno o broju osoba u kućanstvu kojima se pruža usluga, potrebno dokazati da su svi pripadnici kućanstva članovi ciljne skupine.

b) Osoba s invaliditetom 3. ili 4. stupnja (18 i više godina)

– koja živi u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina
– koji imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
– koja istovremeno ne koristi sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
– čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

 

Usluge koje se pružaju:
 
1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i
slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba
i dr.)
4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
 
Rokovi i način prijave:
 
Zainteresirane osobe za korištenje potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom ili osobno.
Za ostvarivanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu potrebno je priložiti:
 
    1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:
    • Prijavu na javni poziv (prijavni obrazac)
    • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob sudionika i OIB 
    • Potvrdu Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (za svakog člana kućanstva)
    • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva.
 
    2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM
    • Prijavu na javni poziv (prijavni obrazac)
    • Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob sudionika i OIB
    • Potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti  ili Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti
    • Potvrdu Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (za svakog člana kućanstva)
    • Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva.
 
Obrazac prijave i izjava o članovima zajedničkog kućanstva može se preuzeti na Internet stranicama Udruge Ruka podrške https://rukapodrske.hr/, te projektnih partnera Općine Velika https://opcina-velika.hr/ i Općine Kaptol https://www.opcina-kaptol.com/.
 
Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:
UDRUGA RUKA PODRŠKE, ZVONIMIROVA 1A, 34330 VELIKA.
 
Osobni dolazak unaprijed najaviti na broj: 097 794 0543 radnim danom od 8 do 14 sati. Sve dodatne informacije o prijavi također možete dobiti pozivom na navedeni broj u navedenom vremenu.
Prijave se zaprimaju za vrijeme cijelog trajanja projekta. Radi ograničenog broja ciljne skupine, molimo sve zainteresirane da podnesu svoju prijavu u što kraćem roku.
U slučaju zaprimanja većeg broja prijava, prednost će imati prijavitelji sa najnižim primanjima.     
Osobni podaci kandidata za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu dostupni iz prijave i tražene dokumentacije, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe projekta Zaželi posao, pruži pomoć! – faza III.
 
Prijavom na javni poziv kandidati su izričito suglasni da Udruga Ruka podrške kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18).
Predsjednica udruge
     Ana Blažević
 

Pripremila: V.Milković

Vezano
Vezano
Događaji
Zadnje objave
Fotogalerija
Norijada u Požegi
Kutjevački planinari obišli Karlovačko, Samoborsko i Žumberačko gorje
Krizma u Župi sv.Terezije Avilske Požega
Duhovsko bdjenje mladih u požeškoj Katedrali
Maturanti Gimnazije Požega