Search
Close this search box.

ODRŽANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA POŽEGE Donesene odluke o rebalansu proračuna, o jednokratnoj pomoći obiteljima za ublažavanje krize, o stipendijama, o osnivanju Kulturnog vijeća…

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege održali su dana 27. listopada svoju 15. sjednicu na kojoj se raspravljalo o 16 točaka dnevnog reda. Većinom glasova usvojene su II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2022. godinu koje se donose radi uravnoteženja prihoda i rashoda sa njihovim ostvarenjem i projiciranim ostvarenjem do kraja godine. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici smanjuju se za 16.386.449,00 kn, odnosno za 7,99 % i sada iznose 188.784.703,00 kn, a rashodi i izdaci se smanjuju za 16.245.956,00 kn, odnosno za 7,38 % i sada iznose 199.160.391,00 kn.
Prihvaćen je prijedlog Odluke o jednokratnoj pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2022. godini. Utvrđeno je da pravo na isplatu jednokratne novčane pomoć obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2022. godini, u visini od 1.000,00 kn neto ili 132,72 eura može ostvariti korisnik, koji rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu i umirovljenik s prebivalištem na području Grada Požege čija ukupna tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima, ne prelazi iznos od 1.600,00 kuna, u mjesecu koji prethodi isplati ovoga prava.
Prihvaćen je i novi prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Požege.
Gradsko vijeće usvojilo je i prijedloge programa o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u socijalnoj skrbi, sportu, turizmu i predškolskom odgoju i školstvu, kao prijedloge programa o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture, programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te utroška sredstava šumskog doprinosa. Na dnevnom redu bili su i Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2022. godinu, Prijedlog II. izmjene Programa rasporeda sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu i Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege.
Imenovano je povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege, kao i Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada.
Izglasan je i prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Požege. Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi koji je stupio na snagu 26. srpnja 2022. godine. Zakonom je propisano kako se Kulturna vijeća osnivaju za područje grada koji ima više od 10.000 stanovnika, a stavkom 4. istoga članka propisano je da akt o osnivanju Kulturnog vijeća donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ovom slučaju Gradsko vijeće Grada Požege.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Požega skinut je s dnevnog reda, dok je došlo do promjene u Upravnom vijeću Gradskog muzeja Požega. Umjesto članova Ilije Bagarića i Zorana Jekića, u Upravno vijeće ušli su dr.sc. Vesna Vlašić i dr.sc. Marko Šostar.

Tekst:pozega.hr
Foto: Laganini FM Požega

Vezano
Vezano