Search
Close this search box.

POŽEGA Održana 20. sjednica Gradskog vijeća

Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege, održanoj 25. svibnja 2023. godine, vijećnici su odlučivali o 10 točaka dnevnog reda.
Većinom glasova usvojeno je Izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine. Također, većinom glasova usvojen je i Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu.
Većinom glasova usvojeno je i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu, kao i Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2022. godinu također je usvojeno većinom glasova, kao i Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2022. godinu, Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2022. godinu, Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2022. godinu te Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu.
Većinom glasova Gradsko vijeće je usvojilo i Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje stanova u vlasništvu Grada Požege. Predloženom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o uvjetima, načinu i postupku prodaje stanova u vlasništvu Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 10/05. i 18/09). Predmetna Odluka donesena je još 2005. godine od strane Gradskog Poglavarstva Grada Požege te je sadržajno i terminološki zastarjela uslijed proteka vremena i raznih izmjena zakonskih propisa.
Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje Odmarališta u Baškoj Trgovačkom društvu AURETIS POŽEGA d.o.o. agenciji za umjetnost, rekreaciju, edukaciju, turizam i sport, kao i Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa za k.č.br. 1369/3, u k.o. Požega, budući da Proračunom Grada Požege za 2023. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 27/22.) za navedenu namjenu nisu predviđena potrebna financijska sredstva, Grad Požega se ovom odlukom odriče svog prava prvokupa.
Većinom glasova usvojen je Prijedlog Odluke o prihvaćanju na dar prava vlasništva nekretnine k.č.br. 1997, u k.o. Požega. Odluka o prihvaćanju darovanja prava vlasništva nekretnine donosi se za potrebe Grada Požege i u svrhu realizacije projekta „Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi“. U svrhu realizacije predstojećeg projekta rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva, Grad Požega treba biti upisan kao nositelj prava vlasništva i navedene nekretnine k.č.br. 1997 budući da je nužno zbog buduće provedbe projekta da predmetna katastarska čestica i katastarska čestica k.č.br. 2674, koja u naravi predstavlja samu plohu Trg Svetog Trojstva, budu jedna čestica i jedinstvena cjelina.
Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo je i Prijedlog Odluke o prihvaćanju na dar prava vlasništva nekretnina označenih kao k.č.br. 479 i k.č.br. 476/1, u k.o. Požega, Odluka se donosi za potrebe Grada Požege i u svrhu realizacije projekta izgradnje atletskog stadiona na području grada Požege. U svrhu ostvarenja navedenog koncepta nužno je da navedene nekretnine budu jedna katastarska čestica i jedinstvena cjelina.
Većinom glasova usvojen je i Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 4485, u k.o. Požega. Grad Požega vlasnik je nekretnine označene kao k.č.br. 4485, opisane kao Industrijska, livada, ukupne površine 2867 m2, upisane u zk.ul.br. 5390, u k.o. Požega. Predmetna nekretnina u naravi predstavlja neuređeno zapušteno građevinsko zemljište djelomično obraslo šikarom. Stalni sudski vještak i procjenitelj Petra Matijevića iz Velike izradio je u 4. svibnja 2023. godine Elaborat o procjeni tržišne vrijednosti predmetne nekretnine u kojemu se navodi da njena ukupna tržišna vrijednost iznosi 45.500,00 eura. Prodaja predmetne nekretnine će se provesti putem javnog natječaja sukladno Odluci o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Požege.

Tekst: pozega.hr

Foto: Athiva Požeški vodič

Vezano
Vezano